Chủ đề năm học

"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

Đề cương ôn tập thi học kì 2 -Môn hóa - Khối 11- Năm học 2008-2009

Đính kèmDung lượng
de cuong on tap thi hk 2-lop11- 08-09.doc159 KB