Chủ đề năm học

"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

Đề Cương Ôn Tập Thi Học Kỳ I Môn Lịch Sử Học Lớp 12 Năm Học 2010 - 2011

Đính kèmDung lượng
GIOI_HAN_ON_TAP_Su.doc38 KB