Chủ đề năm học

"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - GDCD LỚP 10

Trường THPT Trần Khai Nguyên
Họ và tên :-------------------------------------Lớp:----------
KIỂM TRA 1 TIẾT – MônGDCD 10 -   MÃ ĐỀ: 101

1.Phương pháp luận siêu hình xem xét sự vật hiện tượng:
a.    Trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng
b.    Một cách phiến diện,không vận động
c.    Trong sự vận đông ,phát triển không ngừng
d.    2 câu a,c đúng
2. Câu nào sau đây thể hiện thế giới quan duy vật:
a.    Sống chết có mệnh,giàu sang có trời
b.    Gieo gió gặt bão
c.    Thông minh vốn sẵn tính trời
d.    Cha mẹ sinh con trời sinh tính
3.Tồn tại khách quan là :
a.    Tồn tại 1cách cụ thể,có thật phụ thuôc vào con người
b.    Tồn tại bên trong ý thức,không phụ thuộc vào ý thức
c.    Tồn tại theo quy luật và độc lập với ý thức con người
d.    Tồn tại theo quy luật và lệ thuộc ý thức con người
4.Thành ngữ nào sau đây thể hiện phương pháp luận biện chứng:
a.    Giỏ nhà ai quai nhà nấy
b.    Tre già măng mọc
c.    Đèn nhà ai nấy rạng
d.    Cha mẹ sinh con trời sinh tính
5.Con người có thể cải tạo thế giới nhờ :
a.    Hiểu được quy luật ,bản chất của sự vật,hiện tượng.
b.    Tích cực lao động.
c.    Có ý thức.
d.    Cả 3 câu a,b,c đều đúng .
6.Câu nào sau đây thể hiện thế giới quan duy vật:
a.    Sống chết có mệnh,giàu sang có trời
b.    Thông minh vốn sẵn tính trời
c.    Có công mài sắt có ngày nên kim
d.    Cha mẹ sinh con trời sinh tính
7.Giải quyết mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của triết học, TGQ duy vật cho rằng:
a.    Ý thức có trước ,quyết định vật chất .
b.    Con người không  nhận thức được thế giới.
c.    Vật chất có trước , quyết địnhý thức.
d.    Con người có  nhận thức được thế giới.
8.Những sự vật, hiện tượng có sẵn trong tự nhiên như là :
a.    Mưa, gió, nhà cửa, động vật
b.    Xã hội, ngày đêm, xe cộ, thực vật
c.    Động vật, đất đai, sấm sét, không khí
d.    Gió, bão, lũ lụt, bàn ghế
9.Tự nhiên do đâu mà có :
a.    Do con người tạo ra
b.    Cả 2 câu c,d đều đúng .
c.    Không do ai sinh ra , tự nhiên luôn có sẵn
d.    Tự nhiên do quá trình vận động biến đổi mà có
10.Con người làm chủ được tự nhiên khi:
a.    Hiểu  và vận dụng được quy luật khách quan
b.    Có trình độ nhận thức cao.
c.    Khoa học phát triển.
d.    XH có sự phát triển cao.

11.Thời kỳ mà con người sử dụng được nhiều của cải tự nhiên.:
a.    Thời nguyên thủy vì họ sống hoàn toàn vào tự nhiên.
b.    Thời đại hiện nay vì khoa học  phát triển.
c.    Mọi thời đại vì tự nhiên luôn có sẵn
d.    Mọi thời đai vì tự nhiên luôn phong phú
12.Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển vì :
a.    Giải quyết mâu thuẫn : sự vật mới ra đời
b.    Giải quyết mâu thuẫn : thúc đẩy sự vật ,hiện tượng tiến lên
c.    Xuất hiện mâu thuẫn diễn ra liên tục,sự vật,hiện tượng luôn phát triển
d.    Cả 3 câu a,b,c đều đúng .
13.Hình thức vận động cao nhất của vật chất là :
a.    Vận động hóa học
b.    Vận động sinh học
c.    Vận động xã hội
d.    Vận động vật lý
14.Năm hình thức vận động của vật chất :
a.    Cơ học-vật lý-nhiệt- hóa học
b.    Sinh học- cơ học-xã hội -  hóa học-vật lý
c.    Vật lý-điện- xã hội – cơ hội – hóa học
d.    Cơ học – vật lý – hóa học – sinh học – xã hội
15.Vấn đề cơ bản của triết học :
a.    Vật chất và ý thức
b.    Duy tâm và duy vật
c.    Mối quan hệ giữa vật chất  và ý thức
d.    Mối quan hệ giữa duy tâm và duy vật
16.Thành ngữ nào sau đây nói về mâu thuẫn :
a.    Yêu nên tốt ghét nên xấu
b.    Dĩ hòa vi quý
c.    Tích tiểu thành đại
d.    Tre già măng mọc
17.Vận động là phương thức tồn tại của vật chất :
a.    Nhờ vân động mọi sự vật hiện tượng tồn tại
b.    Thông qua vân động các sự vật hiện tượng biểu hiện sự tồn tai
c.    Nếu không vận động sự vật hiện tượng  không thể tồn tại
d.    Cả 3 câu a,b,c đều đúng .
18.Mối liên hệ giữa sự vận động và sự phát triển
a.    Bất kỳ sự phát triển nào cũng là sự vận động
b.    Bất kỳ sự vận động nào cũng là sự phát triền
c.    Cái cũ mất đi, cái mới ra đời đó là sự phát triển
d.    Câu a, c đúng.
19.Theo quan điểm duy vật, con người và xã hội là sản phẩm của:
a.    Giới tự nhiên
b.    Sự vận động xã hội
c.    Thần linh – thượng đế
d.    Sự  phát triển của lịch sử
20.Các mặt đối lập trong 1 mâu thuẫn :
a.    Vừa thống nhất vừa đấu tranh loại bỏ nhau
b.    Hoàn toàn đối kháng nhau
c.    Đấu tranh không ngừng với nhau
d.    Cùng tồn tại bên nhau
21.Mâu thuẫn thông thường như là :
a.    Quang hợp – hô hấp
b.    Lười biếng -  siêng năng
c.    Xa – gần
d.    Cực bắc – cực nam
22.Chất là :
a.    Thuộc tính cơ bản  ,tiêu biểu cho sự vật,hiện tượng.
b.    Thuộc tính vốn có  của sự vật hiện tượng ,biểu hiện qua con số, đại lượng.
c.    Là quy mô to nhỏ,trình độ cao thấp của sự vật hiện tượng.
d.    Là bản chất của sự vật hiện tượng.
23.Lê Nin viết “Sự phát triển là đấu tranh giữa các mặt đối lập”là:    
a.    Hình thức của sự phát triển
b.    Nguồn gốc của sự phát triển.
c.    Điều kiện của sự phát triển.
d.    Nội dung của sự phát triển.
24.Mặt thống nhất của mâu thuẫn thể hiện
a.    Các mặt đối lập cùng tồn tại trong 1 sự vật, hiện tượng
b.    Các mặt đối lập cùng tồn tại trong nhiều sự vật, hiện tượng
c.    Các mặt đối lập xung đột với nhau.
d.    Các mặt đối lập tác động lẫn nhau với nhau
25.Thế giới quan không ngừng phát triển vì :
a.    Mâu thuẫn này được giải quyết thì mâu thuẫn khác xuất hiện
b.    Sự biến đổi lượng chất diển ra không ngừng
c.    Quá trình phủ định diễn ra liên tục
d.    Cả câu a,b,c đều đúng
26.Thái độ đối với cái mới và cái cũ:
a.    Xóa bỏ cái cũ ,ủng hộ cái mới
b.    Giữ lại cái cũ có lợi,kìm hãm cái mới bất lợi
c.    Phát hiện, ủng hộ,làm theo cái mới
d.    Tôn trọng cái cu, chờ đón cái mới
27.Lượng là:
a.    Thuộc tính cơ bản  của sự vật hiện tượng ,tiêu biểu cho sự vật, hiện tượng.
b.    Thuộc tính vốn có  của sự vật hiện tượng ,biểu hiện qua con số, đại lượng.
c.    Là quy mô to nhỏ,trình độ cao thấp của sự vật hiện tượng.
d.    Là bản chất của sự vật hiện tượng
28.Sự vật nào sau đây nói về chất theo quan điểm triết học :
a.    Ớt cay
b.    Sợi dệt vải
c.    XHCN phát huy quyền làm chủ
d.    Trường học chất lượng cao
29.Điểm nút là :
a.    Điểm giới hạn mà chất và lượng còn thống nhất nhau
b.    Điểm đánh dấu sự thống nhất giữa chất và lượng bị phá vỡ
c.    Nơi đó chất đổi : sự vật, hiện tượng mới ra đời
d.    2 câu b, c đúng.
30.Giải quyết mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học duy tâm cho rằng :
a.    Ý thức có trước, quyết định vật chất
b.    Vật chất có trước, quyết định ý thức
c.    Con người không nhận thức được thế giới
d.    Con người có nhận thức được thế giới
31.Các bộ phận của thế giới vật chất xuất hiện theo trình tự:
a.    Xã hội-con người –tự nhiên
b.Tự nhiên-XH- con người
ĐÁP ÁN: MÃ ĐỀ 101

c.Con người –tự nhiên- XH
d.Tự nhiên-con người - XH      
32.Con người phải biết  quý trọng,bảo vệ tự nhiên vì :
a.    Tự nhiên là điều tồn tại ,phát triển của con người
b.    Đây là mội trường sống còn của con người
c.    Tự nhiên sẽ trừng phạt con người nếu con người không tôn trọng tự nhiên
d.    Cả 3 câu a,b,c đều đúng .
33.Thế giới theo nghĩa triết học bao gồm :
a.    Năm châu bốn biển
b.    Tự nhiên và XH
c.    Tự nhiên, XH  và tư duy con người
d.    Con người và XH loài người
34.Hành động cải tạo tự nhiên nào sau đây đúng với quy luật:
a.    Chôn lấp hóa  chất độc hại
b.    Khai thác cát dưới lòng sông
c.    Lấp hồ ao để xây nhà
d.    Cả a, b,c  đều sai
35.Sự vận động nào sau đây là sự phát triển?
a.    Vận động theo chiều hướng tuần hoàn.
b.    Vận động theo chiều hướng thụt lùi
c.    Vận động theo chiều hướng tiến lên
d.    Tất cả vận động đều là sự phát triển.
36.Cái mới ra đời thay cái cũ bằng cách:
a.    Tích lũy về lượng  chấtđổi
b.    Biến đổi dần về chất  lượng đổi
c.    Biến đổi dần về lượng vượt quá giới hạn độ chất đổi
d.    Chất lượng cùng đổi
37.Trường hợp nào sau đây là phủ định siêu hình :
a.    Ech-trứng- nòng nọc –ếch
b.    Hạt bắp-cây bắp - trái bắp- chè bắp
c.    Trứng- kén – sâu –bướm
d.    Cả a,c đúng
38.Phủ định biện chứng có tính :
a.    Kế thừa toàn bộ cái cũ
b.    Xóa bỏ hoàn toàn cái cũ bằng cái mới
c.    Kế thừa những yếutố tích cực của cái cũ
d.    Vứt bỏ yếu tố tiêu cực của cái cũ
39.Con người tác động tiêu cực vào tư nhiên sẽ làm cho :
a.    Tự nhiên ngày càng phong phú
b.    Bão ,lụt ,hạn hán ,xảy ra nhiều nơi trên thế giới
c.    Mất cân bằng sinh thái
d.    Cả 2 câu b,c đều đúng
40.Độ  trong triết học là :
a.    Sự nóng lạnh của nhiệt độ
b.    Mức độ cao hay thấp của sự vật hiện tượng
c.    Mức độ ít hay nhiều của sự vật hiện tượng
d.    Giới hạn mà chất và lượng còn thống nhất với nhau