Chủ đề năm học

"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hoá, giáo dục.Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hoá; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống"

Mẫu báo cáo thành tích cuối năm

Giáo viên đăng ký danh hiệu chiến sỹ thi đua ( đã viết sáng kiến kinh nghiệm) lấy mẫu báo cáo thành tích dưới đây để hoàn tất hồ sơ.

- Báo cáo thành tích được lập thành 3 bộ  

- Nộp cho BGH (Cô Cẩm Hằng) Hạn cuối 18/5/2012

Đính kèmDung lượng
mau- BCTTCN(CSTĐ cap CS).doc40.5 KB